مروری بر اوضاع جغرافیایی و طبیعی

سرزمینی که لرستانش می خوانند ، عضوی از پیکر پرصلابت ایران زمین ، در بخش غربی ایران و مسمی به اسم ساکنانش ، یعنی طایفه های مختلف لر است . دیواره کوهستانی زاگرس ، دروازه طبیعی سرزمین ایران و از گذرگاههای پند آموز تاریخ جهان به شمار می رود . که بین 46درجه و51دقیقه تا 50 درجه و22 دقیقه عرض شمالی درسلسله جبال زاگرس میانی واقع شده است

سرزمین به زاگــرس کوههــای رشته قلل ترین رفیع . باشد می کوچک دشت چند و آبرفتی دره منحصر ، آن هموار قسمت که نحوی است بودن کوهستانی خطه این طبیعی ویژگیهای از داده اختصاص خود را ایران گستره بخشی مربع کیلومتر هزار سی حدود وسعتی با لرستان کنونی

طور موازی از شمال غرب به جنوب شرق ، سراسر استان را فرا گرفته اندلرستان از طرف شمال به همدان و شمال غرب به کرمانشاه و از طرف شمال شرق و مشرق به استان مرکزی و اصفهان و از طرف جنوب و جنوب غرب هم به خوزستان و ایلام محدود است . این استان با بیش از 1600000 نفر جمعیت 6/2 درصد جمعیت کشور را دارا می باشد . بنابراین استان لرستان از حیث مساحت و نیز جمعیت رتبه چهاردهم را بین استانهای کشور حائز گردیده است.

استان لرستان دارای 9 شهرستان ، 25 بخش ، 12 شهر ، 81 دهستان و 2842 آبادی مسکونی می باشداستان لرستان دارای اقالیم مختلف و متنوع بوده ، به طوریکه شمال آن با آب وهوای سرد شروع و جنوب آن به اقلیم گرم ختم می شود . تنوع وسیع آب و هوایی در استان شرایطی به وجود آورده که در بسیاری از متون از آن به عنوان شمایی از کشور پهناور ایران اسلامی منهای مناطق کویری یاد کرده اند .

میانگین بارندگی استان 8/606 میلی متر است.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید